ISO 9001 ve 27001

Kalite Politikamız

  • Müşterilerimiz ile açık ve güvene dayalı bir iletişim kurmak.
  • · Teknoloji ve eğitime yatırım yaparak çağın şartlarına uymak.
  • · Çalışanlarımızın eğitim ve gelişiminde süreklilik sağlamak; müşterilerimiz kadar çalışanlarımızı da memnun etmek.
  • · Hizmetlerimizi gerçekleştirirken iç ve dış kaynaklarımızı etkin ve verimli şekilde kullanmaktır.


Bilgi Güvenliği Politikalarımız

TS EN ISO 27001:2015 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemin ana teması; 

EGEMEN NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.; insan, altyapı, yazılım, donanım, kullanıcı bilgileri, kuruluş bilgileri, üçüncü şahıslara ait bilgiler ve finansal kaynaklar içerisinde bilgi güvenliği yönetiminin sağlandığını göstermek, risk yönetimini güvence altına almak, bilgi güvenliği yönetimi süreç performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktır.

Bu doğrultuda Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) Politikamızın amacı;

İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı EGEMEN NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. bilgi varlıklarınıkorumak, bilgiye erişe bilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasalmevzuat gereksinimlerini karşılamak, sürekli iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesinin sürekliliğini sağlamak:

Çevre Politikamız

 • Sürdürülebilir bir gelecek için, antrepo, depolama, nakliye ve lojistik hizmetlerimiz sırasında çevreye olan olumsuz etkilerimizi en aza indirmek için gereken önlemleri almayı,
 • · Faaliyetlerimiz ile ilgili Ulusal ve Uluslararası mevzuat ve standartlara uymayı,
 • · Kirliliği, tüm faaliyetlerimiz için kaynağında önlemeye çalışmayı,
 • · Uluslararası ve yerel resmi kuruluşlar, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz ile işbirliğini sağlayarak, çevre koruma bilincini oluşturmaya çalışmayı,
 • · Bu doğrultuda kurulan Çevre Yönetim Sisteminin periyodik olarak ve değişen koşulları da gözden geçirerek, çevre performansımızı sürekli olarak arttırmayı taahhüt ederiz.

Gizlilik (Confidentiality)

Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi,

Hizmet Emniyet Politikamız

 • ·  Topluma ve doğal çevreye duyarlı, çalışanların ve müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini zamanında, verimli ve hatasız şekilde karşılayan, sürekli gelişmeye açık, kaliteli hizmet veren, sektörde öncü bir kuruluş olmak
 • · Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak memnun etmek.
 • · Tüm yönetici ve çalışanlarımız ile birlikte kaliteden sorumlu olmak.
 • · Eğitimler ile becerimizi arttırmak, takım ruhunu teşvik etmek.
 • · Verimli çalışmak ve katma değer sağlamak, kaynakları bu ilkeler doğrultusunda etkin kullanmak.
 • · Çalıştığımız yerde ve yaşadığımız ortamlarda etik değerlere bağlılığı gözeten bir kurum olarak çalışmalarımızı sürdürmek.

Bütünlük (Integrity)

Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi, Verinin, kaynaktan çıktığı haliyle alıcıya ulaştırılabilmesini amaçlamak. Verinin taşınması sırasında hiçbir ekleme veya çıkartma olmaması. Bunun sağlanabilmesi için ise özetleme algoritması kullanılması.  Amacımız veride herhangi bir değişiklik olmaması için üst düzey çaba göstermektir.

İşçi Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

 • · İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili olarak faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin yürürlükteki mevzuatlarına uymayı
 • · İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili tüm riskleri lojistik, depolama, antrepo ve nakliye işelerinden kaynaklanabilecek tüm riskleri azaltmak ve mümkün ise ortadan kaldırmak için önleyici tedbirleri almayı,
 • · Tüm paydaşlarımızın İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konularında duyarlılıklarını arttırmayı,
 • · Sürekli iyileştirmeyi sağlamak amacıyla kurulan İşçi Sağlığı ve İş güvenliği yönetim Sistemini düzenli aralıklarla gözden geçirmeyi taahhüt ederiz. 

Erişilebilirlik (Availability)

Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi,

Sadece elektronik ortamda tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortamda bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmek,

Bilgi Güvenliği Yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak,

Bilgi Güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıklıkları,      BGYS Ekibine rapor etmek ve BGYS Ekibi tarafından soruşturulmasını sağlamak,

İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek,

Bilgi Güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek; değerlendirmeler sonucunda, aksiyon planlarını gözden geçirmek ve takibini yapmak,

Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek,

Bilgiye erişilebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamaktır.

Şirketimiz web sitesi üzerinden başka internet sayfalarına link verilmesi halinde şirketimiz bu sitelerin gizlilik, içerik ve uygulamalarından yasal olarak sorumlu tutulamaz. Bu nedenle, bu sitelerin kullanılması veya bu sitelerin kişisel verilerin işlenme politikalarının olup olmadığının kontrolü sizin sorumluluğunuzdadır.

Gerek internet sitemiz üzerinden kullanımlarınızda gerekse sair yasal yollardan elde edilen kişisel verileriniz, sadece talepte bulunulan, kullanılan işlemin amacı ile sınırlı olarak toplanacak ve işlenecektir.

Şirketimiz, ilgili bakanlıklar ve resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, arşiv tutma, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, ilgili mevzuat ve imzalanan sözleşmeler gereği risk izleme ve önleme gerekçeleri ile lojistik ve kargo faaliyetlerinin dayalı olduğu mevzuata istinaden, işlemlerini yerine getirmek ve takip etmek, söz konusu kanun ile getirilen kişisel verilerin devamlı surette doğru ve güncel olmasını temin gibi amaçlarla bilgilerinizi işleyecek, toplayacak ve hakkınızdaki verinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmasına kadar verilerinizi muhafaza edebilecektir. İşlenen bu kişisel verileriniz Şirketimizin faaliyet konusu ile ilgili olarak ve ancak anılan mevzuatın izin verdiği çerçevede yurt içinde ve yurt dışında yerli ve yabancı üçüncü kişilere lojistik ve kargo faaliyetleri ile ilgili olarak ve bu amaçlarla aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz, EGEMEN NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. iş ortaklarıyla, tedarikçileriyle, dış hizmet sağlayıcılarıyla ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile Kanun’un 8 ve 9 numaralı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak paylaşılabilecektir. Kişisel nitelikteki verilerinizin muhatapları, sadece pozisyonu ve görevi dolayısıyla verilerinizi bilme yetkisini haiz kişiler ile sınırlandırılmaktadır. Şirketimiz kişisel nitelikteki verilerin gizliliği, güvenliği ve bütünlüğünün sağlanması için şirket içi ve dışı koruma tedbirlerini uygulamaya koymuştur. Bunlar arasında, kişisel veri barındıran bilişim sistemlerinin yetkisiz erişimlere, siber saldırılara ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasını sağlamak amacıyla her türlü teknik ve fiziksel güvenlik tedbirleri bulunmaktadır.

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileriniz ile ilgili bilgi talep etme, işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme, kanuna uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde resen veya talep üzerine silinmesini, yok edilmesini isteme ve kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi istenildiğinde bu istek üzerine yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, hakkınız bulunmaktadır.

Kişisel verilerinizi işleyecek veri sorumlusu niteliğindeki Şirketimizin iletişim bilgileri, her tür iletişiminiz, şikâyet ve başvuru haklarınız için aşağıda bilgilerinize sunulmuş olup, bu konuda mevzuatta yapılacak olan güncelleme ve değişiklikleri web sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz.